Yhdistys

Yhdistyksen esittely

Suomen Fertiliteettiyhdistys, SFY ry, on Suomen IVF-alan ammattilaisille tarkoitettu yhdistys, joka laajennettiin alalla aikaisemmin toimineesta IVF-laboratorioyhdistyksestä (SILY) koko alan kaikki ammattiryhmät kattavaksi yhdistykseksi keväällä 2008.

Nyt jäseniä ovat IVF-laboratorioissa työskentelevien biologien ja laboratoriohoitajien/bioanalyytikoiden lisäksi alalla toimivat lääkärit, IVF-hoitajat sekä muut ammattiryhmät kuten terapeutit ja sihteerit. Vuosikokous valitsee hallituksen, johon kuuluu jäseniä jokaisesta ammattiryhmästä. Hallituksessa toimii kerrallaan yhdeksän jäsentä. Hallituskausi on kaksi vuotta, ja voi kestää enintään kaksi peräkkäistä kautta.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää embryologian, andrologian ja lisääntymisbiologian koulutusta järjestämällä koulutustilaisuuksia ja tiedottamalla jäseniä muista alaan liittyvistä tapahtumista.  Yhdistys hoitaa myös alan kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä yhteistyössä muiden saman alan järjestöjen kanssa (mm. NFS, NILS), ja se voi tarvittaessa ottaa yhdistyksenä kantaa alan ajankohtaisissa yhteiskunnallisissa asioissa.

Yhdistyksen tarkoitus on tukea ja hyödyttää jäseniä. Kaikki ideat yhdistyksen toiminnan parantamiseen ovat tervetulleita! Jos kaipaat jotain lisätietoa yhdistyksen toiminnasta, ota yhteyttä hallituksen jäseniin.

Jäsenyys

SFY:n jäsenenä voit osallistua SFY:n järjestämiin koulutuksiin. Jäsenenä sinulla on pääsy nettisivujen vain jäsenille tarkoitettuihin osioihin (mm. koulutusyhteenvedot).

Maksettuasi jäsenmaksun saat tunnukset Flomembers-rekisteriin. Jäsenrekisterissä voit päivittää mm. yhteystietojasi ja ilmoittautua koulutuksiin. Rekisterin avulla lähetetään vuosittain jäsenmaksulaskut sekä tiedotteita kaikillle SFY:n jäsenille tai kohdennetulle ryhmälle. Jos haluat tiedottaa Flomembersin kautta, ota yhteys jäsenrekisterivastaavaan.

Voit liittyä jäseneksi täyttämällä liittymislomakkeen.

Yhdistyksen säännöt

SUOMEN FERTILITEETTIYHDISTYS RY

SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Fertiliteettiyhdistys ry / Finlands Fertilitetssällskap rf (epävirallinen englanninkielinen nimi Finnish Fertility Society). Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • toimia yhdyssiteenä henkilöille, jotka toimivat lisääntymisbiologian, lisääntymislääketieteen ja hedelmöityshoitojen alalla
 • edistää kyseisen alan yhteistoimintaa
 • toimia alan koulutuksen ja opetuksen edistämiseksi
 • edistää alalla toimivien ammatillista erikoistumista siten, että alalle voidaan luoda ja ylläpitää jatko- ja täydennyskoulutusta
 • mahdollisuuksien mukaan myöntää koulutukseen liittyviä apurahoja, jäsenilleen vain poikkeustapauksissa
 • hoitaa alan kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä
 • toimia keskustelufoorumina ja ottaa kantaa alan ajankohtaisiin tieteellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin

Yhdistyksen toimintatavat:

 • Yhdistys järjestää kerran vuodessa vuosikokouksen yhteydessä koulutuksen, jossa käsitellään alan ajankohtaisia asioita
 • Yhdistys voi järjestää muitakin koulutuksia
 • Yhdistyksen hallitus kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa käsittelemään yhdistyksen asioita
 • Yhdistyksen hallitus organisoi yhteydenpitoa jäsenten ja muiden alalla toimivien välillä
 • Yhdistyksen hallitus muodostaa tarvittaessa yhdistyksen mielipiteen ajankohtaisissa asioissa
 • Jäsenistö voi yhdistyksen hallituksen esityksestä muodostaa alaryhmiä valmistelemaan ja toteuttamaan yhdistyksen tavoitteita edistäviä asioita

3 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä ottaa yhdistyksen tavoitteista kiinnostunut oikeuskelpoinen yhteisö tai henkilö, joka työskentelee itse säännöllisesti hedelmöityshoitojen tai alaan liittyvän tutkimuksen parissa. Jäsenyyttä haettaessa hakijalta edellytetään vähintään yhden yhdistyksen jäsenen suositusta ennen jäsenanomuksen hyväksymistä. Lisäksi yhdistykseen voidaan hakemuksesta ottaa kannatusjäseniä hallituksen päätöksellä. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Yhdistys voi kutsua myös kunniajäseniä. Kunniajäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä ¾ enemmistöllä annettujen äänien määrästä.

4 §

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa erosta yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on kirjallisesta kehotuksesta huolimatta jättänyt jäsenmaksun suorittamatta kahtena peräkkäisenä tilikautena. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos hän toiminnallaan estää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista tai vahingoittaa yhdistyksen mainetta.

5 §

Yhdistyksen varsinaiset ja kannatusjäsenet suorittavat vuosijäsenmaksun, jonka suuruus määrätään yhdistyksen vuosikokouksessa. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.

6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi valittava hallitus. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan itse varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan, koulutusvastaavan ja tiedotussihteerin. Hallituksessa on vähintään kahdeksan ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan ammattiryhmittäin niin, että laboratorioissa työskenteleviä korkeakoulutettuja henkilöitä valitaan kaksi, laboratoriossa työskenteleviä ammatillisen koulutuksen saaneita kaksi, lääkäreitä kaksi ja hoitohenkilökuntaan kuuluvia kaksi. Lisäksi yksi paikka on varattuna muille alan ammattiryhmille. Laajennetun yhdistyksen ensimmäisenä toimintakautena hallituksen puheenjohtajaksi valitaan laboratoriossa työskentelevä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

8 §

Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen on kokoonnuttava myös vähintään kahden hallituksen jäsenen sitä vaatiessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

9 §

Hallituksen tehtävänä on:

 • pitää jäsenluetteloa
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
 • valmistella yhdistyksen kokouksille tehtävät esitykset
 • esittää vuosikokouksessa toimintakertomus ja tilinpäätös
 • esittää vuosikokouksessa toiminta- ja taloussuunnitelmat seuraavaksi toimintavuodeksi
 • toimia aktiivisesti yhdistyksen tarkoitusta edellyttävällä tavalla

10 §

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on yksi kalenterivuosi. Tilintarkastajat valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi. Tilintarkastajien tulee tarkastaa kaksi viikkoa ennen vuosikokousta edellisen tilikauden tilit ja hallinto ja antaa niistä kirjallinen lausunto.

11 §

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta varsinaiseen vuosikokoukseen viimeistään toukokuussa. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille kirjallisesti, sähköpostitse tai telekopiona viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Vuosikokouksessa:

 • esitetään hallituksen laatima kertomus edelliseltä toimintakaudelta ja tilinpäätös edelliseltä
 • tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus
 • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi
 • vahvistetaan taloussuunnitelma seuraavaksi tilikaudeksi
 • määrätään jäsenmaksun suuruus
 • valitaan yhdistyksen hallitus, sen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet joka toinen vuosi
 • valitaan kahden vuoden välein seuraavan kauden tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt

12 §

Yhdistyksen jäsenen varsinaisessa vuosikokouksessa käsiteltäväksi haluama asia on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kokousta, ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset.

13 §

Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle tarpeelliseksi katsomassaan asiassa. Hallituksen on kutsuttava kokous koolle, mikäli vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamalla vaatii. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava kirjallisesti, sähköpostilla tai telekopiona yhdistyksen jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

14 §

Ehdotukset yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi tai yhdistyksen purkamiseksi voidaan esittää ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Ehdotus voidaan hyväksyä samassa kokouksessa, mikäli päätös on yksimielinen. Muussa tapauksessa se on hyväksyttävä seuraavassa vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

15 §

Yhdistyksen purkautuessa on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen koulutustoimintaan yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.